هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


یافته‌های تازه باستان‌شناسان در لرستان

یافته‌های تازه باستان‌شناسان از ادوار پیش از تاریخ تا دوران اسلامی در تپه «امرایی الشتر» لرستان

تاریخ بروزآوری:1400/04/09