هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


رابرت اوون

رابرت اوون ( Robert Owen) در ۱۴ مه ۱۷۷۱.م به‌دنیا آمد، از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران جنبش سوسیالیسم

تاریخ بروزآوری:1400/04/06