هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


تصویر 6  - تیسفون- نقشه کاخ سده 3 میلادی(گریشمن،1390:173)

تصویر 6 - تیسفون- نقشه کاخ سده 3 میلادی(گریشمن،1390:173)

تاریخ بروزآوری:1392/10/29