سنگنبشته‌اي از داریوش كه ساخت آبراه سوئز را به خود نسبت داده است

سنگنبشته‌اي از داریوش را در آبراه سوئز

تاریخ بروزآوری:1396/11/22