با شورش يونانيان و آتش زدن شهر سارد، نبرد ايران و يونان آغاز شد؛ سلسله نبردهايي كه تا سالها ادامه يافت. داريوش در نبرد ماراتون از يونان شكست خورد

نبرد با يونان

تاریخ بروزآوری:1396/11/22