داريوش پس از کمبوجیه نيز با پادشاهي خود بر سرزمين ايران و شكست شورش مصريان، دومين فرعون ايراني مصر شد.

فرعون ايراني

تاریخ بروزآوری:1396/11/22