تشكيل سپاه جاويدان توسط داريوش اول، يكي از مهمترين كارهاي او در نظمدهي به نيروهاي نظامي كشور بود.

سپاه10هزارنفره

تاریخ بروزآوری:1396/11/22