داريوش اول نخستين شاهي است كه توانست دايره تصرفات خود را چنان گسترش دهد كه سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا را در بر گيرد.

بزرگ‌ترين قلمرو

تاریخ بروزآوری:1396/11/22