خرابه های معبد آرتمیس در ساردی ها در لیدیا، که در ابتدا توسط یونانیان در سال 300 قبل از میلاد ساخته شده بود.

معبد آرتمیس در ساردیس چهارمین معبد یونیک در جهان باستان بود

تاریخ بروزآوری:1396/11/22