وقتي يونانيان عليه شاهنشاهي هخامنشي شورش كردند، شهر تاريخي سارد زدند، باعث شد داريوش به سوي يونان لشكركشي كند.

يونان عليه ايران

تاریخ بروزآوری:1396/11/22