دکتر "دیوید کیپینگ"(David Kipping)، استاد نجوم " دانشگاه کلمبیا"

دکتر "دیوید کیپینگ"(David Kipping)، استاد نجوم " دانشگاه کلمبیا"

تاریخ بروزآوری:1397/07/12