محوطه‌ی باستانی «یئری» قدمت این منطقه در مشکین  حدود چهار هزار سال قبل تخمین زده شده است

محوطه‌ی باستانی «یئری» قدمت این منطقه در مشکین حدود چهار هزار سال قبل تخمین زده شده است

تاریخ بروزآوری:1397/05/20