گمانه زنی تعیین عرصه و لایه نگاری محوطه تاریخی سنگ بست فریمان خراسان رضوی به سرپرستی حسین عباس زاده 1397

کشف ستون های گچ بری شده،کف آجر فرش و منبر مسجد تاریخی فریمان

تاریخ بروزآوری:1397/01/26