کتیبه سارگن دوم درتنگی ور

کتیبه سارگن دوم درتنگی ور

تاریخ بروزآوری:1394/01/11