شاه کیاکسار (سوار بر اسب) کمی پس از آن که به تخت سلطنت نشست، مردان کشور خود را برای دفاع از سرزمینشان متحد ساخت.

شاه کیاکسار (سوار بر اسب) کمی پس از آن که به تخت سلطنت نشست، مردان کشور خود را برای دفاع از سرزمینشان متحد ساخت.

تاریخ بروزآوری:1394/01/11