یونسکو ساز کمانچه را مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت کرد

یونسکو ساز کمانچه را مشترکا به نام «ایران» و «آذربایجان» ثبت کرد

تاریخ بروزآوری:1396/09/16