هشدار: به بهانه شیوع کرونا در دام نیافتید


نقشه ایلام و میان‌رودان  در زمان پادشاهی شوتروک نخونته و پسرش شیلهاک این‌شوشیناک  از 1160 تا 1133 پیش از میلاد

نقشه ایلام و میان‌رودان در زمان پادشاهی شوتروک نخونته و پسرش شیلهاک این‌شوشیناک از 1160 تا 1133 پیش از میلاد

تاریخ بروزآوری:1395/07/17