قانون حمورابی که به دستور حمورابی ششمین امپراتور بابل بزرگ روی یک قرص سنگ ایستاده با بیش از 2.5متر ارتفاع حک شده و در 1280 خ در ایران یافت شد.

قانون حمورابی، یکی از مهمترین اسناد تاریخی جهان است که به دست شوتروک نخونته از بابل به شوش آورده شد.

تاریخ بروزآوری:1395/07/16