مصر پای «اینترپل» را به ماجرای مجسمه «توت عنخ آمون» ‌کشاند.


مصر پای «اینترپل» را به ماجرای مجسمه «توت عنخ آمون» ‌کشاند.

مصر پای «اینترپل» را به ماجرای مجسمه «توت عنخ آمون» ‌کشاند.

تاریخ بروزآوری:1398/04/20