از خرم‌آباد تا اروپا؛ تشریح آخرین کاوش‌ها در خاستگاه 54 هزار ساله انسان


از خرم‌آباد تا اروپا؛ تشریح آخرین کاوش‌ها در خاستگاه 54 هزار ساله انسان

از خرم‌آباد تا اروپا؛ تشریح آخرین کاوش‌ها در خاستگاه 54 هزار ساله انسان

تاریخ بروزآوری:1398/02/29