واشنگتن پست: ترامپ از دست بولتون کفری است!


واشنگتن پست: ترامپ از دست بولتون کفری است!

واشنگتن پست: ترامپ از دست بولتون کفری است!

تاریخ بروزآوری:1398/02/21