ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم


ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم

ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم

تاریخ بروزآوری:1397/02/26