ایل قشقایی

ایل قشقایی در تنگه هایقر

تاریخ بروزآوری:1396/11/23