انجمن خرد - ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم

ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم


ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم

ورود هیات فرانسوی به اصفهان عهد شاه‌عباس دوم

تاریخ بروزآوری:1397/02/26