مطالب باستانشناسی

قانونی که باستان‌شناسِ آلمانی برای ایران نوشت

هرتسفلد برنامه‌ای نظام‌مند برای لغو امتیاز انحصاری فرانسویان در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران ریخت. خطابه‌های شورانگیز او در عمارت مسعودیه، همراه با تربیت جمعی از دانشوران ایرانی و نیز همزمان کسب حمایت دولتمردان متنفذ، او را به هدف نزدیک کرد و با کمک آرتور آپهام پوپ امریکایی و شماری از دانشوران ایرانی، انجمن آثار ملی را در ۱۳۰۲ را پایه‌گذاری کرد.
تاریخ بروزآوری:1396/11/02 ادامه مطلب

تخت جمشید چه رنگی بوده است؟

یک پژوهشگر و باستان‌شناس درباره به‌کار گرفتن رنگ‌های مهم در آثار تاریخی تخت جمشید به ۶ رنگ کاربردی پرداخت و گفت: مثلاً پشت دندان‌ سرستون‌های شیر و گاو؛ رنگدانه قرمز به‌کار می‌رفت.
تاریخ بروزآوری:1396/10/09 ادامه مطلب

استقرار‌های پیش از تاریخ دشت لوت، جنوب شرق ایران

بررسی باستان شناختی دشت لوت، فصل نخست از پروژۀ اخیر دشت لوت است که تاکنون شامل بررسی دشت لوت،کاوش در تپۀ دهنو و تپۀ دهنو شرقی شهداد ‌می‌شود.
تاریخ بروزآوری:1396/04/14 ادامه مطلب

قدمت ۵هزار ساله تولید سفال خاکستری ظریف در استان سیستان و بلوچستان

بر اساس شواهد سطحی می‌توان کشیک را یکی از مراکز تولید سفال خاکستری ظریف هزاره سوم پیش از میلاد معرفی کرد که بیشترین ارتباط آن با محوطه‌های همزمان در دره بمپور و کچ مکران بوده است.
تاریخ بروزآوری:1396/02/21 ادامه مطلب

اقوام کهن ایران (بخش 1: لولوبی‌ها)

لولوبی‌ها در هزاره سوم پیش از میلاد از کوه‌های بخش شمالی رود دیاله تا دریاچه ارومیه را در زیر سیطره خود داشتند. بسیار پیشتر از استقرار مادها، اقوامی با نام گوتی‌ها، لولوبی‌ها، میتانی‌ها و سپس کاسی‌ها به ترتیب از شمال به جنوب در مدیا، نواحی غربی ایران می‌زیسته‌اند.
تاریخ بروزآوری:1396/01/15 ادامه مطلب

آﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎي اوﻟﯿﻪ رواج داﺷﺖ؟

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻫﯿﺒﺘﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮت، ﯾﺎ درﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﺒﺮ دﻧﺪان ﺧﻨﺠﺮي روﯾﺎروي ﺑﻮده؛ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﮔﺮز، ﺑﺎ ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ از ﭼﺮم ﺟﺎﻧﻮري، در ﻏﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮده و در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻨﮓ ﻣﯽﺗﺮاﺷﯿﺪه اﺳﺖ.
تاریخ بروزآوری:1395/12/21 ادامه مطلب

گندی شاپور و گُندسوس

این شهر را معمولاً جندی شاپور می‌خواندند، یعنی مسیحیان، که آن را بعل می‌نامیدند که برگرفته از نام مردی است که بر احداث آن نظارت داشت.
تاریخ بروزآوری:1395/11/29 ادامه مطلب

بررسی و تحلیل آثار هخامنشیان در مصر

پژوهش های باستانشناختی دوره استیلاء هخامنشیان در مصر به دلیل بی توجهی پژوهشگران به این دوره و در نتیجه کمبود داده ها و یافته ها در برابر حجم وسیع اطلاعات مربوط به سایر دوره های تاریخی مصر، ناچیز و اندک هستند، البته کاوشهای نوین در این گونه محوطه ها در حال تکامل هستند.
تاریخ بروزآوری:1395/11/27 ادامه مطلب

تأثیر و تأثر فرهنگ ایران و آسیای مرکزی در دوران ساسانی

باتوجه به اهمیت و موقعیت خاص سیاسی و اقتصادی و بازرگانی سرزمین ماوراءالنهر در دوران ساسانی و گذشتن جاده معروف (راه ابریشم) از این ناحیه و رشد روزافزون شهرنشینی در سراسر ایران ساسانی، در بسیاری از نواحی ماوراءالنهر با شهرها و محل‌های مسکونی عظیم و گسترده ای روبرو می‌شیم که که تأثیر، نشانه ها و نیز هنر ساسانی را در آن‌ها می یابیم.
تاریخ بروزآوری:1395/11/27 ادامه مطلب

بررسی کاوش و معماری تیسفون در دوره ساسانی

تیسفون درساحل چپ رود دجله، درحدود سی و پنچ کیلومتری جنوب شرقی بغداد واقع است. یاقوت ازقول بطلمیوس می‌نویسد که طول مدائن هفتاد درجه و عرض آن سی و سه درجه و ثلث بوده است. (بیانی،1377: 56) هفت شهرمدائن شامل: تیسفون، رومگان(واقع در جانب غربی دجله- سلوکیه)، وه‌اردشیر(بهرسیر)، ماحوزه(شهری بود مجاور سلوکیه مورخان یهود و سریانی آنجا را بنام ناحیه سلوسی ذکر کرده‌اند، در زنیدان(شمال وه اردشیر)، ولاشاباز(مغرب وه اردشیر)، اسپانبر(سامی،1389:168)
تاریخ بروزآوری:1395/11/27 ادامه مطلب
1 2 3